ALGEMENE VOORWAARDEN KNUWER ADVOCATEN

 

  1. Knuwer advocaten is een naar Nederlands recht opgerichte maatschap en staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder dossiernummer 37149417.

  2. Alle opdrachten en werkzaamheden worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door en namens de maatschap. De artikelen 6:6 lid 2, 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) zijn niet van toepassing.

  3. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten en aanvullende (vervolg)opdrachten van de opdrachtgever aan Knuwer advocaten.

  4. Knuwer advocaten is gerechtigd verleende opdrachten in voorkomende gevallen door derden te laten uitvoeren, zoals deurwaarders, notarissen en accountants. Opdrachtgever machtigt Knuwer advocaten eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen (mede) namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Knuwer advocaten voor tekortkomingen van die derden is uitgesloten.

  5. Iedere aansprakelijkheid van Knuwer advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Knuwer advocaten beperkt tot driemaal het honorarium dat in het kader van de opdracht bij opdrachtgever in rekening is gebracht, met een maximum van EUR 30.000,00, vermeerderd met het eigen risico.

  6. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval als de opdrachtgever binnen dertien maanden nadat hij of zij een tekortkoming van Knuwer advocaten heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, nagelaten heeft bij de bevoegde rechter een rechtsvordering in te stellen.

  7. De opdrachtgever vrijwaart Knuwer advocaten voor alle aanspraken van wederpartijen of andere derden, die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht, inclusief de redelijke kosten die Knuwer advocaten moet maken om de betreffende aanspraken in of buiten rechte te bestrijden.

  8. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al diegenen die direct of indirect aan Knuwer advocaten verbonden zijn en op enigerlei wijze betrokken zijn geweest bij de uitvoering van werkzaamheden voor de opdrachtgever, zodat ook al deze (rechts)personen een beroep kunnen doen op deze algemene voorwaarden.

  9. Op de rechtsverhouding tussen Knuwer advocaten en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, tenzij het handelt om een declaratiegeschil waarin de opdrachtgever tegen de hoogte van de onbetaald gelaten facturen geen kenbare bezwaren heeft gemaakt. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de opdrachtgever zich binnen een maand na de interne afhandeling van de klacht wendt tot de gewone rechter. In geval van een incasso van een vordering op een particuliere opdrachtgever is alleen sprake van bindend advies indien de opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Gebeurt dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in arbitrage. Indien een geschil tussen Knuwer advocaten en de opdrachtgever wordt voorgelegd aan de gewone rechter zal het desbetreffende geschil, met uitsluiting van andere rechtbanken, uitsluitend voorgelegd, behandeld en beslist worden door de bevoegde sector van de rechtbank Noord-Holland.