Geen Amerikaanse toestanden in Nederland.

Harm van Lingen
11 oktober 2021
Aansprakelijkheidsrecht

Geen Amerikaanse toestanden in Nederland.

Zijn de VS ons voorland? Ook ten aanzien van schadevergoedingen die de pan uit rijzen? Nee.

 

Als een vonnis van een buitenlandse rechter in Nederland ten uitvoer moet worden gelegd, bijvoorbeeld door het willen leggen van beslag, dan moet de rechter toetsen of dat vonnis voldoet aan bepaalde normen. Het is niet de bedoeling van de wet dat er een inhoudelijke toets wordt gedaan. In beginsel wordt het vonnis in Nederland erkend, als

 

  1. de bevoegdheid van de rechter die de beslissing heeft genomen, is gebaseerd op maatstaven die internationaal erkend worden;
  2. de buitenlandse procedure voldoet aan de eisen van een behoorlijke en met voldoende waarborgen omklede rechtspleging;
  3. de erkenning van het buitenlandse vonnis niet in strijd komt met de Nederlandse openbare orde;
  4. het buitenlandse vonnis niet onverenigbaar is met een tussen dezelfde partijen gewezen Nederlands vonnis.
     

De rechter (Gerechtshof Den Bosch)  toetst op 31 augustus 2021 een Amerikaans vonnis aan deze regels. In dat vonnis (van een rechter in Tennessee) was een schadevergoeding toegewezen; ook zogenaamde punitive damages voor een bedrag van $ 250.000,=. Die ‘schadevergoeding’ strekt tot “bestraffing van de aansprakelijke voor zijn onrechtmatige gedrag en tot afschrikking van de aansprakelijke en anderen ter voorkoming van dergelijk gedrag in de toekomst”. Dit is een systeem dat wij in Nederland niet kennen. In Nederland hoort dat thuis in een strafzaak en niet in een civiele schadevergoedingszaak. De rechter concludeert dat het vonnis (voor het gedeelte dat ziet op de punitive damages, in strijd is met de openbare orde en dus niet in Nederland ten uitvoer gelegd mag worden.

 

Voor vragen kunt u terecht bij Harm van Lingen, schade- en aansprakelijkheidsspecialist bij Knuwer advocaten Alkmaar; 072-2001043 of harmvanlingen@knuweralkmaar.nl .