Ken uw bankgarantie

Nieuws

Arthur Sweens
02 maart 2017
Ondernemings- en Faillissementsrecht

Ken uw bankgarantie

Bankgarantie en zekerheid

Bij het sluiten van een overeenkomst ontstaat er vaak een verplichting een bankgarantie te stellen aan de andere partij. In het zakelijk verkeer biedt dit de andere partij zekerheid dat als er iets mis gaat, hij zijn geld niet misloopt.  

Bank stelt tekst bankgarantie op

Gebruikelijk is dat de bank zelf de tekst voor de bankgarantie opstelt. De partij die de bankgarantie afgeeft, controleert niet altijd even nauwkeurig of de voorwaarden van de  bankgarantie niet nadelig voor hem kunnen uitpakken. De bank gebruikt meestal modellen die voor veel garanties worden gebruikt.

Bankgarantie aan buitenlands bedrijf

Als de bank eenmaal heeft uitgekeerd aan een bedrijf in het buitenland, is het zeer lastig dit geld terug te vorderen als achteraf blijkt dat het beroep op de bankgarantie ten onrechte is gedaan. Procederen in het buitenland is ingewikkeld en kostbaar. Bovendien loopt u het risico dat de ander e partij failliet gaat of het geld niet heeft terug te betalen.

Garantie en contra-garantie

De bank die voor een onderneming een bankgarantie stelt, verlangt in vrijwel alle gevallen een contra-garantie. Meestal wordt op een rekening een bedrag in depot gehouden dat gelijk is aan het maximaal onder de bankgarantie uit te keren bedrag. De bank verrekent dit depot met de bedragen die zij on der de garantie uitkeert.

Abstracte bankgarantie is gangbaar

Gangbaar is de zogenaamde abstracte bankgarantie. Met deze bankgarantie ontstaat voor de bank een zelfstandige verplichting ten opzichte van de begunstigde die losstaat van de rechtsverhouding tussen de beide contractspartijen. Anders gezegd: als de begunstigde een beroep doet op de bankgarantie, is de bank verplicht uit te keren ongeacht een eventuele discussie tussen de beide contractspartijen.

Geen onderzoeksplicht bank

De bank hoeft niet te onderzoeken of de begunstigde wel recht heeft uitbetaling onder de bankgarantie te verlangen. Als de begunstigde stelt dat er sprake is van wanprestatie hoeft dat natuurlijk niet per se een juist standpunt te zijn. De andere contractspartij kanhet hier niet mee eens te zijn. De bank bemoeit zich hier echter niet  mee en keert gewoon uit als dat wordt verlangd.

Garantievoorwaarden zijn beslissend

In verband met de rechtszekerheid in het handelsverkeer beslist de rechter vrijwel altijd dat de voorwaarden van de bankgarantie strikt moeten worden toegepast. De bank hoeft zich niet te verdiepen in de discussie tussen de begunstigde en de andere contractspartij.

Waarschuw de bank

Een contractspartij die vreest dat de begunstigde ten onrechte een beroep op de bankgarantie zal doen, doet er verstandig aan de bank te waarschuwen en toe te lichten waarom  onder de bankgarantie niet moet worden uitgekeerd. Dit verhoogt de onderzoeksplicht van de bank een klein beetje. Het kan dus helpen om een uitbetaling tegen te houden. Een weigering om uit te keren moet de bank goed motiveren.

Tip:

Laat uw advocaat de bankgarantie opstellen of in ieder geval controleren. Vertrouw niet blindelings op de modellen die de bank gebruikt. Het opstellen van een bankgarantie is altijd maatwerk.