Te kleine lettertjes

Roel van Velzen
14 juni 2018
Ondernemings- en Faillissementsrecht


Zoals mijn autodealer blijft adviseren de bandenspanning met regelmaat te controleren, zo kan ik nooit genoeg benadrukken hoe belangrijk het hebben en vooral ook het goed toepassen van algemene voorwaarden voor uw onderneming is. Het overeenkomen en vooraf ter hand stellen ervan lijkt vaker niet dan wel goed te gaan. Worden daarbij fouten gemaakt dan zijn uw algemene voorwaarden waardeloos en bent u bijvoorbeeld zomaar volledig aansprakelijk als u eens een fout maakt.

zorgt u er dus voor dat uw klant of opdrachtgever niet alleen expliciet tekent voor de toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden, maar dat hij voor het zetten van die handtekening een redelijke mogelijkheid heeft gehad om van de inhoud ervan kennis te nemen. Bijvoorbeeld door deze in kleine lettertjes op de achterkant af te drukken. Is hieraan voldaan dan gelden deze voorwaarden, ook al is wel duidelijk dat ze in de praktijk eigenlijk nooit gelezen worden.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft hieraan in haar uitspraak van 5 juni jl. nog een belangrijk aandachtspunt toegevoegd.

Star Apple B.V. , een wervings- en selectiebureau, vorderde betaling van een fee voor het voordragen van een kandidaat. Daarbij beriep zij zich op een artikel uit de algemene voorwaarden, waarin werd omschreven welk honorarium aan Star Apple verschuldigd was, afhankelijk van het jaarsalaris van de geplaatste kandidaat.

Op de wijze waarop Star Apple had zorggedragen voor de geldigheid van haar algemene voorwaarden viel op zich niet veel af te dingen. Deze waren keurig bij wijze van voorstel aan de opdrachtgever toegezonden en ook geaccepteerd. Toch ging het fout, waar zat hem dat nu in?

De wet definieert algemene voorwaarden als een of meer bedingen die zijn opgesteld om in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven (artikel 6:231 BW). Algemene voorwaarden zijn, kortom, van aanvullende aard en veronderstellen de aanwezigheid van een “hoofdovereenkomst”.

Van een dergelijke separate hoofdovereenkomst was hier echter in het geheel geen sprake, alles stond eenvoudigweg in de algemene voorwaarden. Het Hof oordeelde naar aanleiding daarvan, dat voor de toepasselijkheid van deze voorwaarden in dit geval meer nodig was. Deze golden niet al door het enkele feit dat de contractspartij ervan kennis had kunnen nemen, maar alleen als voldoende vast stond dat deze dat ook daadwerkelijk had gedaan. Star Apple kon zich daarom alleen maar op de fee-staffel beroepen als zij kon aantonen dat de opdrachtgever deze gelezen had er ermee akkoord was. En dat kon zij niet…

Moraal van dit verhaal: kleine lettertjes zijn reuze handig, maar kennen ook hun beperkingen. De zogenaamde kernbedingen, bijvoorbeeld over datgene wat u levert en de prijs daarvan, zult u in een groter lettertype aan uw klant of opdrachtgever voor akkoord moeten voorleggen.

Dit artikel is geschreven door Roel van Velzen, advocaat voor ondernemers in Alkmaar en Den Helder.
Heeft u vragen? Bel Roel van Velzen op 072 2001041 / 06 37171506 of mail naar vanvelzen@knuwer.nl