Een jeugdhulpdossier door de papiervernietiger. Mag dat?

Nieuws

Nicolette Plat
27 februari 2017
Familie-, Jeugd- en Erfrecht


Een jeugdhulpdossier door de papiervernietiger. Mag dat?

Sommige ouders worden geconfronteerd met een onterechte melding van kindermishandeling. Hun leven staat op de kop. Ze komen in een rollercoaster van emoties terecht en worden met diverse instanties en jeugdhulpverleners geconfronteerd. Ieder maakt een eigen dossier aan. Als achteraf blijkt dat een melding onjuist is geweest, wordt weleens verzocht om vernietiging van het dossier. Maar kan dat zo maar? Welke regels gelden daarvoor?

Het dossier

Op grond van de wet is een jeugdhulpverlener verplicht een dossier aan te maken met betrekking tot de verlening van jeugdhulp. Het dossier bevat de persoonsgegevens en de basisgegevens van de jeugdhulp. Deze dienen nauwkeurig te zijn verwerkt. De bewaartermijn van het dossier bedraagt vijftien jaar. Het dossier moet langer bewaard worden indien dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede hulpverlening aan de jeugdige of de ouder. 

Vernietiging dossier

De betrokkene kan op grond van de wet vernietiging van zijn dossier vragen. Onder “betrokkene” wordt de persoon verstaan aan wie rechtstreeks jeugdhulp wordt verleend of ten aanzien van wie jeugdhulp wordt voorgesteld. Dat kan de jeugdige zelf zijn (even afhankelijk van zijn leeftijd) of de ouder die het gezag heeft over de jeugdige. Uitgangspunt is dat een verzoek tot vernietiging binnen drie maanden moet zijn gehonoreerd, ook als de bewaartermijn van vijftien jaar nog niet is verstreken. De wet noemt daarop enkele uitzonderingen: a) het is redelijkerwijs aannemelijk dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene; b) een wettelijk voorschrift verzet zich tegen de vernietiging. Uit de praktijk volgt dat van het onder sub a genoemde sprake zou kunnen zijn als:

  • de betrokkene overweegt een gerechtelijke procedure te starten tegen de hulpverlener en de hulpverlener heeft gegevens uit het dossier nodig voor zijn verdediging;
  • er sprake is van mogelijk huiselijk geweld of kindermishandeling van andere kinderen (in het gezin) en/of de partner van de betrokkene die om vernietiging van het dossier vraagt

Onder sub b valt de situatie dat er sprake is van een wettelijke afwijkende bewaartermijn. Daarbij valt te denken aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Daarin staat dat het dossier van het AMHK bewaard moet worden tot het jongste kind van het gezin 18 jaar is, mits aannemelijk gemaakt kan worden dat het bewaren kan bijdragen aan het beëindigen van een mogelijke situatie van kindermishandeling of van belang kan zijn bij de afweging tot het nemen van een gezagsmaatregel.  

Conclusie

Instanties hebben enige beoordelingsvrijheid of een verzoek tot vernietiging van een jeugdhulpdossier dient te worden gehonoreerd. De belangen van een kind staan daarbij voorop. En terecht! Voorkomen moet immers worden dat gevallen van kindermishandeling over het hoofd wordt gezien met alle gevolgen van dien. Voor vragen over jeugdrecht kunt u contact opnemen met Nicolette Plat Knuwer advocaten Den Helder, tel: 0223 – 660114.