Verzet tegen een faillissementsvonnis

Nieuws

Bart Mekkelholt
13 maart 2017
Ondernemings- en Faillissementsrecht


Verzet tegen een faillissementsvonnis

 

Aanvraag faillissement

Hoewel een ieder ook zelf zijn of haar eigen faillissement kan aanvragen, is het toch vaak zo dat het aanvragen van het faillissement door één van de schuldeisers gebeurt. Hiervoor dient de betreffende schuldeiser via een advocaat een verzoekschrift in bij de rechtbank en naar aanleiding van dit verzoekschrift wordt door de rechtbank een datum bepaald waarop het verzoek zal worden behandeld. De schuldenaar wordt uiteraard opgeroepen om bij deze zitting aanwezig te zijn.

Aanwezigheid bij faillissementszitting

In een situatie dat de schuldenaar een faillissement wil voorkomen, zal deze bijna altijd zorgen dat hij/zij aanwezig is bij de faillissementszitting, om verweer te kunnen voeren tegen het faillissementsverzoek. Toch is het opmerkelijk om te zien hoe vaak het gebeurt dat schuldenaren om wat voor reden dan ook nalaten om bij de zitting aanwezig te zijn. Meermalen heb ik al meegemaakt dat men de zitting vergeten was of dacht dat de zitting op een andere dag zou worden gehouden. Ook heb ik meegemaakt dat het betreffende bedrijf was verhuisd, doch vergeten was om de adresgegevens aan te passen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Gevolg is bijna altijd dat de schuldenaar door de rechtbank failliet wordt verklaard. Als de schuldenaar geen verweer voert, gaat de rechtbank in beginsel namelijk uit van de juistheid van het door de schuldeiser gestelde en zal op grond hiervan het faillissementsverzoek toewijzen. Verzet instellen tegen faillissement Als schuldenaarkun je er uiteraard voor kiezen om je neer te leggen bij het faillissement. Wellicht is er eigenlijk ook wel sprake van een geruim aantal schulden en was een faillissement uiteindelijk onontkoombaar. In bepaalde gevallen kan het echter verstandiger zijn om verzet in te stellen. Als je als schuldenaar verzet instelt tegen het faillissement, komt het er simpel gezegd op neer dat de rechtbank opnieuw over de zaak moet gaan beslissen. Je krijgt feitelijk dus een herkansing. Een herkansing waarbij ook daadwerkelijk kans is op succes, als gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad van 5 juni 2015. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2006:AY6204 Tot de hiervoor genoemde uitspraak van de Hoge Raad gold – verkort en versimpeld weergegeven – dat de rechtbank ook in een verzetprocedure in algemene zin diende te beoordelen of er sprake was van onbetaalde schuldeisers. Zeker in het geval het faillissement is uitgesproken, is dit vaak wel het geval. De bank zegt het krediet op, leveranciers en opdrachtgevers beëindigen de contracten en stellen schade te hebben geleden etc.  

Opnieuw boordelen

In zijn uitspraak van 5 juni 2015 heeft de Hoge Raad echter – wederom verkort en versimpeld weergegeven – aangegeven dat de rechtbank het faillissementsverzoek opnieuw moet beoordelen en dus ook opnieuw moet beoordelen of de vordering van de aanvrager van het faillissement (nog) bestaat. Als deze vordering niet langer bestaat, dient het faillissement te worden vernietigd. Ook als in de tussenliggende periode is gebleken dat de schuldenaar veel meer en/of andere schulden heeft. Anders gezegd; in tegenstelling tot een hoger beroepsprocedure waarbij als uitgangspunt geldt dat een oplossing moet worden gevonden voor alle schulden, hoeft de schuldenaar in een verzetprocedure enkel alsnog een oplossing te vinden voor de schuld aan de partij die het faillissement heeft aangevraagd. Dit is een stuk eenvoudiger. Voor het instellen van verzet geldt overigens dat bijstand van een advocaat verplicht is. Meer informatie De advocaten van Knuwer Advocaten zijn uiteraard bereid u hierin bij te staan. Voor het kantoor in Alkmaar kunt u zich wenden tot Wouter Ursem, 072-5127117.
Voor het kantoor in Den Helder kunt u zich wenden tot Arthur Sweens of Bart Mekkelholt, 0223-660114