Regeerakkoord

Ronald Muurlink
16 oktober 2017
Arbeidsrecht

Er is (eindelijk) een nieuw Regeerakkoord. Wat betekent dit voor het Arbeidsrecht? Een paar belangrijke punten.

Na ruim 200 dagen onderhandelen zijn de VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie het eens geworden over de plannen voor de komende vier jaar. Er is een regeerakkoord gepresenteerd en daaruit volgt dat er best behoorlijke wijzigingen binnen het arbeidsrecht gaan plaatsvinden. Hieronder een paar opmerkelijk punten. Een aantal eerdere maatregelen (lijken) teruggedraaid te worden en het ontslagrecht zou wel eens iets soepeler kunnen worden. Of de doelstellingen echt zullen worden bereikt, zal de toekomst moeten leren. Wij blijven het kritisch volgen.


Ontslaggrond
Het ontslagrecht heeft met de invoering van het nieuwe ontslagrecht belangrijke veranderingen ondergaan. Een daarvan was dat pas als sprake is van een voldragen ontslaggrond, de kantonrechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst kon over gaan. In het regeerakkoord wordt de mogelijkheid geïntroduceerd om op basis van een cumulatie van (niet volledig voldragen) ontslaggronden toch tot ontbinding kan worden over gegaan. De rechter kan dan wel een extra vergoeding toekennen van maximaal de helft van de transitievergoeding, bovenop de normale transitievergoeding.

Transitievergoeding
Het recht op een transitievergoeding gaat direct in, in plaats van twee jaar (zoals dat nu is). De berekening van de transitievergoeding wijzigt. Voor elk jaar in dienstverband bedraagt de transitievergoeding een derde maandsalaris. De mogelijkheid wordt verruimd om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding.

Tijdelijke contracten voor tijdelijk werk.
Het is bekend dat als er tussen twee contracten een periode van zes maanden of meer zit, de keten opnieuw gaat lopen. Echter, voor seizoenswerk is deze tussenpoos te verkorten. De mogelijkheden om ook in andere sectoren tot een verkorting van de tussenpoos te komen worden verruimd. Het moet dan gaan om ander tijdelijk werk, dat hooguit negen maanden duur.
De periode waarna elkaar opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, wordt verlengd van twee naar drie jaar.

Proeftijd
Voor wat betreft de proeftijd vindt een ingrijpende wijziging plaats. Indien een werkgever direct (als eerste contract) een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt, wordt de proeftijd verruimd naar vijf maanden. Voor meerjaarscontracten (meer dan 2 jaar) wordt de proeftijd drie maanden. Voor de overige arbeidsovereenkomsten zal de proeftijd dezelfde regeling blijven kennen

Verlichting van de verplichtingen voor loondoorbetaling bij ziekte.
Een groot probleem voor een werkgever is de langdurige loondoorbetaling bij ziekte. Met name in het MKB drukt dat zwaar en de praktijk leert dat men  zeer terughoudend is om arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd aan te gaan. Om te bevorderen dat het MKB weer meer personeel in (vaste) dienst durft te nemen, wordt de loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) verkort van twee naar één jaar. Daar staat wel een collectieve premielast voor het tweede ziektejaar voor de kleine werkgevers tegenover.

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie
Deze wet zal worden vervangen door een andere regeling. In die nieuwe regeling moet enerzijds (de inhuurder van) echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid (vooral aan de onderkant) voorkomen Voor zelfstandigen boven het ‘lage’ tarief wordt een ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd. Deze geeft opdrachtgevers vooraf duidelijkheid en zekerheid bij de inhuur van zelfstandig ondernemers. Met deze opdrachtgeversverklaring krijgt een opdrachtgever zekerheid vooraf van vrijwaring van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen (tenzij de webmodule niet naar waarheid is ingevuld).

Dit artikel is geschreven door mr. Ronald Muurlink. 

U kunt het volledige regeerakkoord terug vinden op: https://www.kabinetsformatie2017.nl