Stichting Zorgbedrijf Noord-Holland

Nieuws

26 juli 2016


Knuwer advocaten wordt met enige regelmaat door de rechtbank Noord Holland benoemd als curator in faillissementen. U vindt hier praktische informatie over hoe te handelen als werknemer, cliënt, crediteur of zorgaanbieder. Faillissement Bij vonnis van de rechtbank Noord-Holland  van 25 juli 2016, is de surséance van betaling van de stichting Stichting ZorgBedrijf Noord-Holland,  beëindigd en omgezet in een faillissement, met benoeming van ondergetekende tot curator en mr. M. Wouters tot rechter-commissaris. Op diezelfde datum is het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap Thuiszorg Noord-Holland B.V. eveneens met benoeming van ondergetekende tot curator en mr. M. Wouters tot rechter-commissaris.   Werknemers Indien u werknemer bent van de gefailleerde onderneming, dan zal de curator u op zeer korte termijn informeren over een mogelijk ontslag en een bijeenkomst met het UWV om u in de gelegenheid te stellen uw aanspraken op achterstallig salaris en een werkloosheidsuitkering bekend te maken. U zult vooral per e-mail op de hoogte worden gehouden. Via het interne mailsysteem ontvangt u een uitnodiging voor de intake door het UWV. In de ontslagbrief zijn de data waarop de intake plaatsvindt, vermeld. U ontvangt per e-mail nog aanvullende informatie. Om de communicatie efficiënt te laten verlopen, verzoeken wij u eventuele vragen per e-mail faillissementen@knuwer.nl aan het kantoor van de curator te stellen. Let op: wij verzoeken u in de Onderwerp regel van uw e-mail als eerste woord op te nemen Werknemer. U bent cliënt van ZorgBedrijf of Thuiszorg NH De curator treedt in overleg met de gemeenten en verzekeraars waar ZorgBedrijf of Thuiszorg NH zorg levert. De curator is in overleg met kandidaten die belangstelling hebben activiteiten over te nemen. Voor de komende periode wordt de zorg in ieder geval zoals gebruikelijk verleend. De curator zet zich er voor in de zorg zo goed mogelijk en ononderbroken voort te zetten. Handelscrediteuren Indien u een handelscrediteur bent van de gefailleerde onderneming en nog een openstaande vordering heeft, kunt u deze vordering bij voorkeur per e-mail faillissementen@knuwer.nl indienen. U ontvangt vervolgens na enige tijd (afhankelijk van het aantal crediteuren) een bevestiging of uw vordering is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren. Bij het indienen verzoeken wij u de vordering te specificeren onder toezending van de openstaande facturen, algemene voorwaarden, een overeenkomst indien beschikbaar en een overzicht van de deelbetalingen die hebben plaatsgevonden. Let op: wij verzoeken u in de Onderwerp regel van uw e-mail als eerste woord op te nemen Crediteur. Opdrachtgever Indien u een opdrachtgever bent van de gefailleerde onderneming met een lopende of nog aan te vangen opdracht geldt het volgende. Uw gegevens zijn bij het bedrijf bekend. De curator zal met voorrang de lopende opdrachten inventariseren en u zo spoedig mogelijk rechtstreeks informeren wat er met de opdracht gaat gebeuren. U hoeft vooralsnog geen documentatie in te dienen, omdat deze bij het bedrijf waarschijnlijk al beschikbaar is. Eventuele vragen kunt u bij voorkeur per e-mail faillissementen@knuwer.nl indienen. Let op: wij verzoeken u in de Onderwerp regel van uw e-mail als eerste woord op te nemen Opdrachtgever.   Pers Voor overleg met of informatie van de curator verzoeken wij de media in contact te treden met mevrouw Helga Wouda van Knuwer advocaten (telefoon 0223 660 114 / e-mail mailto:helga.wouda@knuwer.nl Indien u ons per e-mail uw contactgegevens stuurt, zullen wij zo spoedig mogelijk reageren. Verslagen De curatoren brengen een eerste verslag uit binnen vier weken na het uitspreken van het faillissement en vervolgens iedere drie maanden. Als de gefailleerde onderneming een besloten vennootschap is, zijn de verslagen in te zien en te downloaden via het Centraal Insolventieregister. Dit register is te bereiken via de website http://insolventies.rechtspraak.nl/ Indien u een verslag wilt ontvangen dat niet is gepubliceerd via het Centraal Insolventieregister, kunt u per e-mail faillissementen@knuwer.nl kosteloos een verslag opvragen bij ons kantoor. Let op: wij verzoeken u in de Onderwerp regel van uw e-mail als eerste woord op te nemen Verslag.