Help?! Red mijn vakantie(dagen)!

Enid Wolters
21 augustus 2021
Arbeidsrecht

Help?! Red mijn vakantie(dagen)!


In mijn vorige artikel van 2 juli jl. besprak ik de perikelen van de vakantieaanvraag (https://knuwer.nl/nieuws/op-vakantie-gaan-is-weer-even-wennen-ook-juridisch). Inmiddels zullen de meeste mensen genieten van hun welverdiende vakantie en is de schoolvakantie bijna alweer ten einde. Soms loopt een vakantie echter anders dan gehoopt. Zo is het mogelijk dat een werknemer tijdens zijn of haar vakantie ziekt wordt. Heeft deze periode van ziekte gevolgen voor de vakantie van de werknemer en zo ja, wat zijn deze gevolgen dan voor de opgenomen vakantiedagen van de werknemer? In het navolgende zal ik deze punten achtereenvolgens bespreken.


De werknemer wordt ziek tijdens een vastgestelde vakantie


Als je ziek wordt tijdens een vakantieperiode, waarmee ik dus niet bedoel een fikse kater na het stappen of een dagje buikloop na het eten van verkeerd voedsel, is het van belang dat de werknemer zich ziek meldt bij de werkgever, zoals hij/zij dat normaal gesproken ook zou doen. Bij wie je dit dient te doen, staat vaak in het verzuimreglement van het bedrijf aangegeven. Ook kan het zijn dat dit soort afspraken in de arbeidsovereenkomst zelf of in een CAO zijn opgenomen. Meestal moet de ziekmelding plaatsvinden bij de leidinggevende van de werknemer.


Als de werknemer zich tijdens zijn/haar vakantie ziek meldt, dan dient hij (later) de ziekte wel  te kunnen onderbouwen als de werkgever daarom verzoekt. Dit kan de werknemer doen door zich bijvoorbeeld te laten onderzoeken door een arts ter plaats en deze te vragen naar een doktersverklaring. Na de ziekmelding is het van belang dat de werknemer tijdens zijn/haar vakantie bereikbaar blijft voor de werkgever. De werknemer dient dan zijn/haar vakantieadres door te geven en te laten weten hoe hij/zij te bereiken is. Wanneer de werknemer weer beter is, dient dit eveneens direct aan de werkgever gemeld te worden. De werkgever kan de werknemer dan namelijk weer beter melden.


Wat gebeurt er met de vakantiedagen tijdens de ziekte van de werknemer


Indien de werknemer tijdens de vakantie ziek is geworden, heeft hij/zij niet het genot van deze vakantiedagen gehad. Om die reden kunnen de vakantiedagen waarop de werknemer ziek was, weer worden bijgeschreven bij de nog op te nemen vakantiedagen van de werknemer. Het zou wel kunnen zijn dat de werknemer gedurende ziekte geen aanspraak heeft op zijn volledige salaris, maar bijvoorbeeld op 70 procent van zijn salaris. Ook zouden er wachtdagen aan de orde kunnen zijn.


Partijen kunnen overigens van de wettelijke regeling (in beperkte mate) afwijkende afspraken maken. Ook in een van toepassing zijnde CAO kunnen afwijkende bepalingen zijn opgenomen. In de CAO, arbeidsovereenkomst of het bedrijfsreglement/verzuimprotocol kunnen partijen afspreken c.q. opnemen dat de werkgever de vakantiedag(en) mag inhouden als de werknemer ziek wordt tijdens zijn/haar vakantie. Dit kan ook wanneer de werknemer daar zelf toestemming voor geeft. De vakantiedagen waarop de werknemer ziek was mogen dan van de bovenwettelijke vakantiedagen worden afgeschreven. Dit geldt dus niet voor de wettelijke vakantiedagen.


Wat zijn wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen? Een werknemer heeft een wettelijk recht op vakantieuren van 4 keer het aantal uren dat hij per week werkt. Bij een volledige werkweek van 40 uur heeft hij dus recht op 160 uur vakantie, wat neerkomt op 20 vakantiedagen per jaar. Alle extra vakantiedagen bovenop het wettelijke minimum zijn bovenwettelijke vakantiedagen. Dus stel dat een werknemer per jaar recht heeft op 25 vakantiedagen en fulltime werkt, dan heeft hij 20 wettelijk en 5 bovenwettelijke vakantiedagen.


Indien partijen geen nadere afspraken over dit punt hebben gemaakt, mag de werkgever geen bovenwettelijke vakantiedagen inhouden over de dagen dat de werknemer ziek is geweest.

Enid Wolters is advocaat bij Knuwer advocaten Alkmaar en behandelt onder meer zaken op het gebied van arbeidsrecht, burenrecht, erfrecht en het personen- en familierecht. Indien u vragen heeft kunt u altijd vrijblijvend telefonisch contact met haar opnemen.

 

Contact: wolters@knuweralkmaar.nl of 072-2001040.